Διδακτέα ύλη

Οι θεματικές ενότητες (και υπο-ενότητες) που απαρτίζουν τη δομή του Προγράμματος Σπουδών (ανά κατεύθυνση), καθώς και η βαρύτητά τους έχουν καθοριστεί με βάση:

  • τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, και
  • τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αναφορικά με την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων σε αυτές τις θεματικές ενότητες.

Τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων κατανέμονται σε δύο επίπεδα:

  • Βασικός Πυρήνας - αποτελείται από μαθήματα υποδομής (μαθήματα κορμού) τα οποία είναι κοινά και στις δύο κατευθύνσεις π.χ.: Professional Systemics (Επαγγελματική Συστημική), Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα, κλπ. 
  • Εξειδίκευση - αποτελείται από μαθήματα εξειδίκευσης κάθε κατεύθυνσης και από το Certification Project.

Μαθήματα Κορμού

Professional Systemics - Επαγγελματική Συστημική (Systemic Thinking, Systemic Methodologies, Systemic Multi-Methodologies and Software)

Common Lectures for the 2 Directions

Γνωστικά Αντικείμενα Επαγγελματικής Συστημικής (Professional Systemics)
01.  Systems & Systems Theory - Εισαγωγή στη Συστημική Ανάλυση  
- Βασικές Αρχές, Ορολογία και Εργαλεία της Συστημικής Προσέγγισης
- Οι θεμελιώδεις κατευθύνσεις της Συστημικής Επιστήμης
- Σκληρά και Ήπια Συστήματα
- Data - Information – Knowledge – Understanding Hierarchy
- Ανταγωνισμός και Ανάδυση
- Τύποι Συστημάτων
- Συστημικές μεταφορές

02.  Η Συστημική Προσέγγιση στη Διοικητική Λειτουργία (Μάνατζμεντ) και την Οργάνωση
Η εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης στο Μάνατζμεντ  - πρότυπα ανάλυσης
- Classical approach
--  Scientific management
--  Bureaucratic management
--  Administrative management
- Behavioral approach
--  Human relations
--  Behavioral science
- Quantitative approach
--  Management science (Operations Research)
--  Production and operations management
--  Management information system
- Modern approaches
--  Systems Theory
--  Contingency Theory

03. Systemic Brain and Decision Making
- Προσεγγίζοντας το Συστημικό Μυαλό 01:
--  Το  εννοιολογικό περιβάλλον
--  Η  Συστημική  Προσέγγιση
--  Όψεις  της  Συστημικής  Σκέψης
--  Πολυπλοκότητα
--  Βασικές  Αρχές Οργανωσιακής Κυβερνητικής
--  Κυβερνητική Δεύτερης Τάξης
- Προσεγγίζοντας το Συστημικό Μυαλό 02: Οντολογική περιγραφή
--  Στοιχεία λειτουργίας του Συστημικού Mυαλού
--  Το κυβερνητικό μυαλό
- Προσεγγίζοντας το Συστημικό Μυαλό 3: Οργάνωση της παρέμβασης - Λήψη Αποφάσεων
--  Πολώσεις στη Λήψη Αποφάσεων
--  Πολώσεις Μνήμης
--  Αναστοχασμός, Φαντασία, Ομοιότητα, Ανάκληση
--  Πολώσεις Στατιστικής Εκτίμησης, Πολώσεις Επιπέδου Διόρθωσης, Πολώσεις Παρουσίασης, Πολώσεις Περιπτώσεων

04. Συστημικές Μεθοδολογίες και Πολυμεθοδολογίες
- Design and Control SYstemic Methodology (DCSYM)
- VSM of Beer
- Strategic Assumptions Surfacing and Testing (SAST)
- Soft Systems Methodology (SSM)
- Interactive Planning
- Η συστημική μεθοδολογία TSI
- Η Πολυμεθοδολογία STIMEVIS και ο σχεδιασμός πολυμεθοδολογιών
- Συστημική Δυναμική  (System Dynamics)
--  Διαγράμματα αιτιότητας (Causal Loup Diagrams)
--  Διαγράμματα ροών και συσσωρεύσεων (Stock and Flow Diagrams)
--  Δομές συστημάτων και πρότυπα συμπεριφοράς  (System Structure & Patterns of Behavior)
--  Συστημικά Αρχέτυπα

05. Εφαρμογές Σχεδιασμού Συστημάτων, Διαδικασιών και Δυναμικής Προσομοίωσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον που εργάζονται τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα του CSAP με χρήση του λογισμικού:
- DCSYM Case tool
- VSMode
- CogniScope-2
- Vensim PLE
- Anylogic
- Forio
- JoGet V4

06. Οργανωτικός και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός  
- Θεωρητικές Αφαιρέσεις (Συστήματα Πόρων, Επιχειρησιακά Συστήματα, Συστήματα Διεργασιών, Επιχειρηματικά Συστήματα)
- Αρχές Βιώσιμων Συστημάτων
- Νόμος της Απαραίτητης Ποικιλλομορφίας (Law of Requisite Verity)
- Μοντέλο Βιώσιμου Συστήματος (Viable System Model)
- Mεθοδολογία Εφαρμογής του Μοντέλου Βιώσιμου Συστήματος σε Πραγματικό Επιχειρησιακό Περιβάλλον
--  Ταυτοποίηση του συστήματος
---   Προσδιορισμός των στόχων και των κατευθύνσεων του ανασχεδιασμού
- Διάγνωση του Συστήματος
--  Αποτύπωση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας
--  Εντοπισμός των κρίσιμων Διεργασιών/Διαδικασιών
--  Αναγνώριση δυσλειτουργιών και αναλυτικός ανασχεδιασμός
--  Σχεδιασμός και υλοποίηση της εφαρμογής νέων Διεργασιών/Διαδικασιών

07. Συστημική Προσέγγιση στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό (Systems Approach to Strategic & Business Planning)
- Ανάπτυξη / Υποστήριξη στην Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου  
--  Συστημική Ανάλυση Εσωτερικού & Εξωτερικού Περιβάλλοντος
--  Διατύπωση οράματος – αποστολής
--  Θέσπιση στρατηγικών σκοπών και στόχων
--  Άξονες δράσης / Σενάρια ανάπτυξης
--  Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού
--  Μοντέλα αξιολόγησης στρατηγικής
- Ανάπτυξη / Υποστήριξη στην Υλοποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου  
--  Θέσπιση επιχειρησιακών σκοπών και στόχων
--  Κρίσιμοι Παράγοντες επιτυχίας (critical success factors)
--  Δραστηριότητες/προϊόντα/υπηρεσίες
--  Οργανωτική διάρθρωση/Ανθρώπινο δυναμικό
--  Λειτουργικό πλαίσιο (Διαδικασίες)
--  Απαιτούμενη υποδομή / Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός
- Συστήματα Διοίκησης της Επιχειρησιακής Απόδοσης (Business Performance Systems)

08. Συστημική Προσέγγιση στο Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης (Management Systems)

- Το θεσμικό πλαίσιο στη Xώρα μας
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
- Κανονισμοί Πιστοποίησης και Καταχώρησης
- Διαχείριση της Ποιότητας (ISO 9001:2008  και άλλα πρότυπα)
--  Συστημικά Εργαλεία Ποιότητας – Problem Solving
--  Συστημική προσέγγιση στην τεκμηρίωση Συστημάτων Διαχείρισης
--  Διεργασίες/Διαδικασίες (δομική επανάληψη και συστημικές διασυνδέσεις)
--  Έλεγχος διεργασιών (Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών)
- Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2004)
- Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
- Συστήματα Διοίκησης & Βελτίωσης
- Συστημική Προσέγγιση στη Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management Planning) και με βάση του ISO 9001:2015
--  Αξιολόγηση Κινδύνου, Έλεγχος Κινδύνου, Ανασκόπηση Κινδύνου
--  Εργαλεία Διαχείρισης κινδύνου (Process Failure Mode and Effect Analysis –PFMEA. Systems Failure Mode and Effect Analysis – SFMEA)

09. Συστήματα Συγκριτικής Αξιολόγησης και Μάθησης (Benchmarking/learning)
- Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης – Κ.Π.Α. (Common Assessment Framework)
- Μοντέλα Επιχειρηματικής Αριστείας (Process Excellence models)

10. Διαχείριση & Διάχυση Εταιρικής Γνώσης (Knowledge Management)
- Εννοιολογικό υπόβαθρο
- Data, Information, Knowledge, Understanding, Wisdom Hierarchy
- Αρχές στη διαχείριση της γνώσης
- Μεθοδολογία προσέγγισης και μοντέλα διαχείρισης της γνώσης
- Ο ρόλος της πληροφοριακής τεχνολογίας

11.  Ειδικές Διαλέξεις Συστημικών Εκφάνσεων με εφαρμογές στην αγορά

11.01  Συλλογικές και Oμόφωνες Aποφάσεις / Η συστημική μεθοδολογία SDD με εφαρμογές στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα με τη χρήση του λογισμικού CogniScope2.
11.02  Systemic Branding
11.03  Systemic Business Model Canvas
11.04  Συστημικό Marketing
11.05  Συστημικές Διαπραγματεύσεις
11.06  Συστημική Επιχειρηματικότητα
11.07  The Synolic Model and the NLP System με εφαρμογές σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Μαθήματα εξειδίκευσης στην κατεύθυνση

Certified Systemic Analyst e-Business Professional (CSAEBP)

including Social Media AppsIntroduction to e-business
Legal issues for e-business
Business Planning for Digital Enterprises
Mobile Internet
Digital-Marketing
Process design for digital services
Managing complexity for e-business
e-government
Human-Computer Interaction in Technical and Business Applications
Change Management
Corporate Governance
ERP Systems, SAP Business One
CRM Systems, Goldmine
Integrated ERP for e-Commerce, SAP Business One & VirtueMart/Joomla
International Business
Virtual Enterprises
Social Media, Social Media Marketing, Social Media Apps
Content Management Systems
Mobile Content Management Systems
Search Engine Optimization
Pay Per Click, Affiliate and Email Marketing
High-speed Networks
Security for e-business
Web Banking: interoperability and evaluation

 

Μαθήματα εξειδίκευσης στην κατεύθυνση

Certified Systemic Analyst Project Management Professional (CSAPMP)


Business Ethics
Legal Dimensions for Project Contract Management
Project Management with Primavera
Project Risk Management with Primavera Risk Analysis
Management of Contracts
Human Resource Management with Compass
Total Quality Management and Six Sigma
Economics for Effective Project Management
Principles and Applications of Project Management in the Public Sector
Project Management Introduction and Definitions
Project Life Cycle
Project Management Processes
Project Integration Management
Project Scope Management
Project Time Management
Project Cost Management
Project Quality Management
Project Risk Management
Project Procurement Management
Project Human Resources Management
Project Communications Management
Hospital Project Management

Common Lectures for the 2 Directions follow

Customer Models for a Bank
Customer Experience
The KRIOS Systems for a bank
Professional Systemics through Applied Business Analytics
Digital Signage Technologies in Private and Public Sector
Business Tool ERGO for Projects
Information Management in Texts for the Technical, Business, Scientific and Public Sector
Certification Project Thesis in real business environment and submission in “book” form


rendered in: 0,0468636sec