Διδακτέα ύλη

Οι θεματικές ενότητες (και υπο-ενότητες) που απαρτίζουν τη δομή του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και η βαρύτητά τους έχουν καθοριστεί με βάση:

  • τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος, και
  • τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αναφορικά με την εξειδίκευση των εκπαιδευομένων σε αυτές τις θεματικές ενότητες.

Τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων κατανέμονται σε δύο επίπεδα:

  • Βασικός Πυρήνας - αποτελείται από μαθήματα υποδομής (μαθήματα κορμού) π.χ.: Professional Systemics (Επαγγελματική Συστημική), κλπ. 
  • Εξειδίκευση - αποτελείται από μαθήματα εξειδίκευσης της κατεύθυνσης του Project Management και από το Certification Project.

Μαθήματα Κορμού

Professional Systemics - Επαγγελματική Συστημική (Systemic Thinking, Systemic Methodologies, Systemic Multi-Methodologies and Software)

Διδακτικές ενότητες

 

A. Professional Systemics IH Συστημική Σκέψη και η θεωρία Συστημάτων

1.   Συστημικές Μεθοδολογίες και Πολυμεθοδολογίες

2.   DCSYM Συστημική Μεθοδολογία, DCSYM Case Tool και εφαρμογές της DCSYM σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

3.   Στρατηγικό Συστημικό Management

4.   Συστημική Δυναμική και λογισμικά πακέτα δυναμικής προσομοίωσης (Vensim PLE, Anylogic PLE, Forio)

5.   Συστημικά Αρχέτυπα

6.  Το Μοντέλο Βιώσιμου Συστήματος (VSM) και το λογισμικό VSMod

 

B. Professional Systemics IΙ. Εφαρμογές της Συστημικής Σκέψης και της θεωρίας Συστημάτων:

1.    Συστημικές Διαπραγματεύσεις

2.    The Synolic Model and the NLP System

3.   Συστημικό Marketing

4.   Συστημικό Branding

5.   Συλλογικές και Ομόφωνες Αποφάσεις, Η συστημική μεθοδολογία SDD, CogniScope Software 

6.    Professional Systemics through Applied Visual Analytics on Big Data

7.    Business Model Canvas with System Dynamics

8.    Systems thinking and the Supply Chain

9.    Crisis Management in Organizations

10. AGILE and SCRUM as Organizational «Change and Transformational» Agents

 

Γ. Project Management (PM): 

1.    Definitions & Project Life Cycle

2.    PM Processes 

3.    Project Integration Management

4.    Project Stakeholders Management

5.    Project Scope Management

6.    Project Procurement Management

7.    Project Time Management

8.    Project Cost Management

9.    Project Quality Management

10. Project Risk Management

11. Project Resources Management 

12. Project Communications Management

 

Δ. Εξειδικευμένες Λειτουργίες και Εφαρμογές με Εργαλεία 

1.   Εισαγωγή στα ERP Συστήματα, Ολοκλήρωση ERP με E-Commerce

2.    Lean Six Sigma

3.    Knowledge Management

4.    O.R. and Statistics for Systemics

5.    Cybernetics for Systems Approach

6.    Συστημική Ναυτιλιακή Πρακτική

7.    Smart Cities: a Systems Approach

8.    Business Plan

9.    TQM

10. Business Process Management

11. Business Ethics

12. Corporate Governance

13. Business Continuity

14. Διαχείριση Επικοινωνιών

15. Επαγγελματικά σχετικά Σεμινάρια

 

Ε. Χρήση των Συστημικών Εργαλείων στην Ανάπτυξη της ατομικής και υποχρεωτικής Μελέτης Πιστοποίησης (2o έτος σπουδών)

rendered in: 0,0781238sec